Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Oromo Community of Las Vegas

Hawaasa Ilmaan Gadaa

Blog

Blog

We are The Oromo Community Of Las Vegas maintaining the Oromo Community for the purpose of unity and rebuilding love among our poeple those live in Las Vegas Metropolitian Area and broad.

view:  full / summary

Ayyaana Guyyaa Gootota Oromoo/4/18/2012

Posted on April 19, 2012 at 3:50 AM Comments comments (94)

Hawaasni Oromoo Magaala Las Vegas guyyaa Ayyaana Goototaa Oromoo akkasumas wal-gahii hawaasicha kan waggatti guutummaa miseensota wajjiin al sadi'i gaggefamu giddu galessaa godhachuun Ebla 18, 2012 tti wal-gahii seena Hawaasa Oromoo magaala Las Vegas keessatti kanaan dura godhamee hin beeknee kan galmeessee dha. Akkasumas haalli sagantichi ittiin gaggefame haala boonsaa fi abdii tokkummaa ummata Oromootiif gahee guddaa kan taphatu ta'uun isaas yoom iyyuu kan dagatamuu miti. Hundumaa caalaa walitti dhufeenya Hawaasa Oromoo Magaala Las Vegas adda kan godhu amantaa fi haala siyaasa adda addaa kamiyyuu of keessaa kan qabuu ta'u iiyyuu xiyyeeffanna isaa tokkummaa fi obbolummaa ummata oromoo guddisuuf jaalala Obbolummaa tokko tokkoo miseensota Hawaasichaa keessatti godhisuu dha. Innis amanta ykn dhaaba siyaasa kami iyyuu deeggari, garuu Oromoon tokko ta'uu isaa hin dagatin isa jedhuudha. Kaayyon Hawaasicha dhaamsa kana guutummaa Hawaasa Oromoo iddoo gar garaa jiran hundumaaf dhaamsa kana dabarsuudhaa.

Wal- Gahii guyyaa Amajjii 4, 2012

Posted on January 18, 2012 at 4:10 AM Comments comments (36)

                                                Baga Bara 2012 ittiin isin gahe.

          Ayyaana waggaa fi wal-gahii keenya kan miseensota fi ummata Oromoo kanneen naannawa magaala Las Vegasitti argan wajjiin  ji'a afur afuriin gaggefamu giddu galeessa gudhachuun Hawaasni Oromo Magaala Vegas guyyya Amajjii 4, 2012 tti haala baay'ee gammachiisan wal gahuun isaa ni yaadatama. qabxiileen irratti haasa'aan godhameef akkaataan sagantaan itti gaggefame akka armaan gadditti ibsamaa:

 Tartiibaa sagantaa wal duraa duuban kan nuuf dhiheessan Oditerii Jaarmiyichaa kan ta'an Obboo Moti Gobana yoo ta'uu, isaanis tartiibaa sagantichaa eegun manguddoonni sadi'ii eebbaan sagantaa kenya akka nuuf banan taasisaniiru. Iddoon Sagantichi itti gaggefame 3230 E Desert INN, Las Vegas, NV 89121 yoo ta'uu kan jalqabame sa'aatii 7:00WB-11:45WB tti kan turee dha.  Maqaan Mangudoolee saganticha eebbaan nuuf bananii toora armaan gaditti ibsamee jira.

Pastor Solomon Negassa, Abdulaali Musa fi Adam Diinkuree ti. Mangudooleen kunneenis akkuma aadaa Oromotti angafaaf mandhaa wal duraa duubaan eebban sagantaa keenya  nuuf banani. Kanatti aansuunis akkuma saganteefametti sagantaan Irbaataa nyaachuu raawwatameera. Akkasumas tartiiba isaa eeguun Dura taa'aan Jaarmiya Oromoo Magaala Las Vegas Obboo SISAY HAILU haasa'a gabaabaa nuuf godhaniiru. Halli sagantichi ittiin qophaa'ee fi ittiin gaggefame baay'ee keenya kan boonseef egeree Hawaasa Oromoo Magaala Las Vegas haala waliin jireenya isaaf abdii guddaa kan argisiisedha.  Agandoolee koreen hojii Jaarmiyichaa gaggesan dhiheesan kan akka seera ittiin bultomaattii jijjiirama uumuuf dirqamni Hawaasichi kun nama miseensa Jaarmiya kanaa hin taneef qabu maal akka fakkaatu  fi k.k.f irratti mari'achuun murtiilee ciccimoo sadi'i murteefamaniiru.

 1. Koreen hojii gaggesiiftuu Jaarmiyaa keenya yeroo hammamiif akkasumas yeroo meeqa irra deebi'anii filatamuu akka danda'aniif k.k.f. mari'achuun murtee tokko irra gahuu dandeenerra.

2. Miseensa Jaarmiya keenyaa keessaa namni tokko yoo du'e gaaggessa du'a nama kanaatiif kan ta'u gargaarsi miseensonni Jaarmiya keenyaa akka dirqamatti gochuun irra jiruuf qabeenya Jaarmiyaan qabdu irraa gargaarsi godhamuu qabu maal fakkaata isa jedhu irrattis gadi fageenyaan mari'achuun murtee nama kana dhaga'u hundumaa gammachiisu murteessuun keenya ni yaadatama.

3. Gaaffii namni tokko Oromoo ta'ee akkasumas jiraataa Magaala Las Vegas ta'ee utuu jiru miseensumaa Jaarmiya keenyatti kan hin amane ykn miseensa ta'uu kan hin barbaanne akkam gona jedhuuf murteen dabarfame kan kanatti aane jiru fakkaata:  Akka nama tokkotti miseensi kami haala isaaniif mija'en waan isaanitti dhaga'ame gochuu in danda'u. Haa ta'u malee koreen Hawaasa Oromoo Magaala Las Vegas waa'ee kana ilaalchisee nama tokko irrattis dirqama fudhachuu akka hin dandeenne murteefameera. Mareen akkuma xumurameen sagantaan bashana sirbaa adda addaa itti fuufuun hamma Sa'aatii 11:45 WB tti kan turee dha. Obboleeyyan keenya kanneen Sagantaa bashananaa kana nuf qiddeessan Obboo Firew Solomon fi Obboo Dechasa Gobanaa Baay'ee isaan galooffanna.

      Walumagalatti haalli Hawaasni Oromoo Magaala Las vegas yeroo ammaa kana irra jiru baay'isee kan nama gammachiisuu fi kara fuuldurattis tokkummaa ummata Oromoo Kanneen Iddoo adda addaa jiraniif fakkeenya guddaa ta'a jedhamee kan abdachiifamuu dha. 

 

 

      Hawaasa Oromoo Magaale Las Vegas.

    

 

 

WELCOME TO THE OROMO COMMUNITY OF LAS VEGAS NEWS PAGE

Posted on November 28, 2011 at 3:55 AM Comments comments (34)

WE ARE ABOUT TO ANOUNCE  DATE, TIME AND THE PLACE OF OUR QUARTERLY MEETING WITH ALL COMMUNITY MEMBERS. STAY TUNED AND HAVE ALL MEMBERS TO JOIN US ON TOP OF OPEN MEETING.

BAGA GAMMADAN

Posted on October 6, 2011 at 1:30 PM Comments comments (37)

KOREEN JAARMIYA HAWAASA OROMOO MAGAALA LAS VEGAS SOCHII GUDDINNAA, JAALALAA FI TOKKUMMAA HAWAASA OROMOO KANNEEN MAGAALA LAS VEGAS JIRAN GIDDUTTI RAAWWACHUUF EEGALE ITTIMA FUUFUUN KARAA IRRA CAALATTI UMMANNI YAADAA FI GORSA BARBAACHISU HAYYU DAREEWWAN ISAANIITIIF AKKA KENNAN DAANDII HAARA UUMUU DANDA'EERA. kOREEN KUM ERGA HOJII JALQABEE JI'A SADI YOO TA'UU YAALII HAMMA AMMATTI KOREEN KUN GODHAA JIRU KANA JEDHAMEE KAN HIMAMUU MITI.


Rss_feed

0