Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Oromo Community of Las Vegas

Hawaasa Ilmaan Gadaa

Weedduu Waraanaa

Jibitti daalachoo

Eela buutee baatee

Itti hiiqxee hin tumattuu

Gad jettee hin murattuu

Meeqa duutee kaatee?

Maal ajjeesan, maal ajjeessan namoomuu?

Dhiira ajjeesan, dhiira gadhoomuu

Irraa hin dheessin biraa hin hafin

Yaa isa weennii jorooroo

Si muruu simuruu

Si muruu yaaqobboo

Yaa qobboo afaan yabbaa

Atillee hin addaannee

Addaatteefii mitii

Si furuu si furuu

Si furuu yaa obboo

Yaa obboo afaan dammaa

Atillee hin wal’aallee

Wallaalteefii mitii

Walille gargaarree

Akki weedduu lolaa

Darabee tu tolaa

Maal ajjeessan………

Sangaa fardaa hin qonnee

Cirriin gad ariitee

Abbaa manaa hin lollee

Niitiin gad ariitee

Buna dheedhii qallee

Soogidda irraanfannee

Arraa ijoollee keenyaa

Nutoo dheedhii cabnee

Boricha lubuu faa

Mooticha irraanfannee

Maal ajjeesan…..

Hoofaa kaasuu guutuu

Jimaata naa hin qartuu

Bada naatuu duutuu

Ifaata irraa hin haftuu

Maal ajjeesan…

Sangaan hidhaa kutee

Qotta moo hin cammaddaa

Yoo abban butaa dhufee

Abbaan butaa dhufnaan

Lolta moo hin baqqattaa?

Gaafa iyyeessi daaree

Gaafa iyyee walwaamee

Gaafa buusii foggii

Mee na buusii sokkii

Dheessaa gaara ejjuu

Bodeen keessa ejjuu

Yaa dheessaa gaaratti

Bodeen fagaarattii.

Maal ajjeesan

Tulluu gasii gubbaa

Gaafa guutuu injirtee

Yoo eeboon kash jedhee

Yoo dullaan qas jedhee

Naatu duutuun jirtii

Aarraa ijoolee keenyaa

Qotuuf illee hin qottaa

Babattee kee cabee

Loluuf illee hin loltaa

Amentee keen dhabee

Maal ajjeesan……

Fardi keelloo dheeduu

Eegee lafaan haraa

Namni yeelloo beekuu

Eegee namaan gala

Adurreen dorbdee

Biyya kootti hin daltuu

Magaal yaa abbaa fardaa

Lafoo fuutee baatee

Lafa buuftee kaatee

Biyya kootti hin galtuu

Maal ajjeesan….

Caalaa Disaasaa irraa!

***********************************************************